Alternativ soning - paragraf 12-ordningen

Publisert 2001-04-17

Forbundet Mot Rusgift vedtok på sitt årsmøte den 3, mars å rette følgende henstilling til sosialminister Guri Ingebrigtsen og justisminister Hanne Harlem:

"Forbundet Mot Rusgift har sett hvordan kortvarig tvangsplassering etter sosialtjenestelovens §§ 6-2 og 6-2a i stigende grad er blitt tatt i bruk de siste åra. FMR har ingen innvendinger mot dette, men finner disse lovbestemmelsene tungvinte og byråkratiske i bruk. FMR vil for sin del peke på den utmerkede bestemmelsen i Fengselslovens § 12, som tillater alternativ soning i institusjon for personer med rusgiftproblemer. Ressursene som er tatt i bruk på dette området er imidlertid meget små. Beløpet er ikke utskilt på statsbudsjettet lenger, men var i 1997 på ca. 12 millioner kroner.

NIDaR-rapport nr. 2-1998 viser at kun 33 innsatte har nytt godt av denne ordningen over en årsperiode - muligens noe lenger.

FMR ber om at midler til §12-soning øremerkes på budsjettet, og at dette tiltaket systematisk tas i bruk overfor innsatte med rusgiftproblemer. FMR ber om at Sosial- og Justismyndighetene avklarer samarbeidslinjene i dette spørsmålet og rydder byråkratiske og budsjettmessige hindringer av veien, i forhold til å få til en utvidet bruk av ordningen."