Folkehelseinstituttet:

Færre pågrepet for kjøring påvirket av illegale rusgifter

Publisert 2005-02-20

Antall bilførere som ble arrestert i løpet av fjoråret for mistanke om påvirkning av andre rusgifter enn alkohol, viser en nedgang på ca. 9% sammenlignet med 2003. Sammenlignet med "toppåret" 2002, har det vært en nedgang på nærmere 30%.
Folkehelseinstituttet mottar prøver til analyse som politiet tar av bilførere mistenkt for påvirket kjøring. De to siste årene er det registrert en betydelig nedgang i disse sakene. Det foreligger ingen dokumentasjon på om det reelt er færre som kjører under påvirkning av illegale stoffer eller trafikkfarlige medikamenter. Årsaken til at færre pågripes, kan sannsynligvis knyttes til mindre ressurser hos politiet til denne type trafikkontroll. Samferdselsdepartementet, sammen med representanter fra andre departementer og Folkehelseinstituttet, arbeider for tiden med forslag til flere tiltak som kan redusere påvirket kjøring.  

Antall kjøretilfeller med mistanke om alkoholpåvirkning, har vært tilnærmet stabilt i de siste 10 år, fra ca. 5000  til nærmere 5500 pr. år. I noe over halvparten av alkoholtilfellene, analyseres blodprøver, mens de resterende avgjøres ved analyse av utåndingsluft på politistasjonene.

Du kan lese mer om denne saken hos Folkehelseinstituttet. Statistikk over analyse av slike saker hos SRI/Folkehelseinstituttet finner du her.