Fagdag 6. november

Barns og unges situasjon etter rusreformen

Publisert 2020-09-23

Et regjeringsnedsatt utvalg, Rusreformutvalget, la i desember 2019 fram et forslag til en ny organisering av rustiltakene når det gjelder kommunenes og politiets rolle. Spesielt har det vært debattert rundt utvalgets forslag om avkriminalisering av innehav og bruk av narkotika i mindre mengder. En viktig del av debatten er også barnas situasjon fra et forebyggings- og hjelpeperspektiv. Et eget kapittel i Rusreformutvalgets innstilling gjelder våre internasjonale forpliktelser i relasjon til FNs barnekonvensjon og FNs tre narkotikakonvensjoner.  Barnas situasjon etter en rusreform vil bli grundig belyst i denne konferansen.

 

Barn

Her finner du brosjyren om Fagdagen som PDF

Barns og unges situasjon etter rusreformen

Spesielt har det vært debattert rundt utvalgets forslag om avkriminalisering av innehav og bruk av narkotika i mindre mengder. En viktig del av debatten er også barnas situasjon fra et forebyggings- og hjelpeperspektiv. Vil narkotikabruken blant barn og unge øke hvis Rusreformen blir vedtatt slik forslaget nå ligger. Hva vil foreldrenes rolle bli? Hva med politi, lærere og ungdomsarbeidere. Vil dette påvirke gjengkriminalieten blant ungdom? Et eget kapittel i Rusreformutvalgets innstilling gjelder våre internasjonale forpliktelser i relasjon til FNs barnekonvensjon og FNs tre narkotikakonvensjoner.  Barnas situasjon etter en rusreform vil bli grundig belyst i denne konferansen.

Innledere på konferansen vil være folk med ulik bakgrunn og holdning til forslagene i rusreformutvalgets utredning.

Konferansen vil bli holdt i Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, hvor alle nødvendige hensyn til avstand og smittevern blir ivaretatt.

Her finner du brosjyren om Fagdagen som PDF

Program

09.00-09.45:  Alf Butenschøn Skre, jurist, Sekretær for Rusreformutvalget:
«Hvilke forpliktelser innebærer Barnekonvensjonen og Narkotikakonvensjonene etter Rusreformutvalgets vurdering?»

09.45-10.30:  Stephan Dahlgren . Internasjonal jurist, har bl.a. jobbet for UNICEF og andre internasjonale organisasjoner om menneskerettigheter og barns rettigheter:
«Hvilke forpliktelser for Norge innebærer Barnekonvensjonens artikkel 33 om barns rett til beskyttelse mot narkotika og FNs narkotikakonvensjoner?»

10.30-10.45:  Pause

10.45-11.30:  Jan Bøhler; Stortingsrepresentant:
«Hvilken betydning har narkotika for barns og unges deltakelse i gjengkriminalitet og skoleproblemer, og hvilke tiltak kan samfunnet ta i bruk?»

11.30-12.15:  Dag Endal, leder av Drug Policy Futures:
«Perspektiver på forebygging av narkotikabruk og -problemer blant barn og unge i lys av rusreformen»

12.15-13.00:  Lunsj

13.00-13.45:  Johan Benitez: Ungdomsavsnittet, Majorstua politistasjon:
«Politiets arbeid med å forebygge narkotikabruk og -kriminalitet blant barn og unge, nå og etter rusreformen».

13.45-14.30:  Hanne Cecilie Widnes, Foreldreoppropet mot narkotika:
«Foreldreperspektiv på rusreformen»

14.30-1515:  Anders Cameron, Barneombudet: «Hvordan sikre god hjelp til barn og unge etter rusreformen?»

15.15-15.30:  Knut T. Reinås, sosiolog og leder i FMR
«Oppsummering og avslutning»

Praktisk info

Tid 6. november 2020, kl 0900-1530

Sted: Felix konferansesenter, Bryggertorget 3, 0250 Oslo

Påmelding 
turid@lynx.no Turid Bråthen
Tlf: +47 906 04 050
Eller se påmeldingsformular nederst på siden

  application/pdfBrosjyre om Fagdagen
Fagdag*