Ny prisundersøkelse narkotika:

Heroinprisen minker - forbruket øker

Publisert 2005-11-27

Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS har gjennomført nesten 4000 intervjuer med tunge rusgiftavhenige i en langtidsundersøkelse om forbruk, finansiering og priser på illegale rusgifter.
 Gjennomsnittsalderen på de intervjuede steg med nesten 5 år i løpet av undersøkelsesperioden fra 29,1 i 1993 til 33,8 i 2004. Gjennomsnittsalderen var høyere blant de som hovedsakelig bruker amfetamin (34,0 år) enn blant de som oppga å stort sett bruke heroin (31,7 år).

•  Gjennomsnittsalderen for første sprøyte har steget med nesten 10 år når man sammenligner de som debuterte på 1970-tallet med de som har debutert siden 1995 (15,8 år versus 25,1 år).

•  Omtrent halvparten begynte å injisere regelmessig samme år de satte sin første injeksjon, drøyt 80 prosent var regelmessige injeksjonsbrukere innen tre år etter "jomfruskuddet".

•  Stadig flere begynner direkte å injisere heroin uten først å ha injisert amfetamin.

•  Over 90 prosent av de intervjuede siden 2003 var født i Norge. Blant de med foreldre som ikke var født i Norge, var flest av foreldrene fra Afrika.

•  84 prosent av utvalget injiserte hovedsakelig heroin, 12 prosent amfetamin, 3 prosent begge og 1 prosent andre stoffer.

•
 Andelen som oppga amfetamin som mest hyppige injeksjonsstoff, har økt i undersøkelsesperioden fra et gjennomsnitt på 10 prosent for årene 1993-1999 til 17 prosent for årene 2000-2004.

•  Det gjennomsnittlige månedsforbruket av heroin har mer enn doblet seg i undersøkelsesperioden, fra litt over 8 gram til rundt 20 gram, mens det gjennomsnittlige amfetaminforbruket på samme tid har økt fra 17 til 20 gram.

•
 De kvinnelige brukeres rapporterte månedsforbruk av heroin overstiger menns rapporterte forbruk (20,3 gram for kvinner mot 17,2 gram for menn). Kvinnene injiserte i snitt flere dager per måned, satte flere skudd per dag og injiserte større doser enn det mennene i utvalget gjorde.

•
 Heroinbrukerne brukerne brukte i gjennomsnitt drøyt 5 gram amfetamin i måneden i tillegg til heroinen de injiserte. Amfetaminbrukerne brukte i gjennomsnitt nesten 6 gram heroin per måned.

•
 De som injiserte heroin og amfetamin oppga også et omfattende bruk av andre rusgiftersom ble drukket, spist, røykt eller sniffet/"snortet". I måneden forut for intervjuet i perioden 2000-2004 brukte omlag:
     - 75 prosent hasj
     - 85 prosent piller
     - 50 prosent alkohol
     - 20 prosent kokain, 8 prosent ecstasy, 3 prosent LSD

•
 Blant de som startet å injisere etter 1994 hadde 70 prosent røykt heroin før de injiserte stoffet, mens bare vel 15 prosent hadde røykt først blant de som debuterte før 1980.

•  14 prosent av amfetaminbrukerne og 8 prosent av heroinbrukerne som er spurt siden 2002, var LAR-pasienter. Sammenlignet med ikke-pasienter brukte heroinbrukende LAR-pasienter om lag halvparten så mye heroin i snitt, mens det ikke var signifikant forskjell mellom pasienter og ikke-pasienter i LAR i amfetaminbruken blant amfetaminbrukerne.

Du kan lese et lengre sammendrag av undersøkelsen hos SIRUS.

Du kan lese en omtale av deler av undersøkelsen hos Aftenposten

At kvinner bruker mest heroin, er også omtalt i Aftenposten.

Du kan også lese en omtale hos Rus og avhengighet.