Forbundet Mot Rusgifts årsmøte 2008:

Hev aldersgrensene for øl og vin fra 18 til 20 år.

Publisert 2008-03-03

På sitt årsmøte den 1. mars vedtok Forbundet Mot Rusgift å henstille til Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets helse- og omsorgskomite om å ta inititativ til å heve aldersgrensene for kjøp av øl, rusbrus og vin fra 18 til 20 år.

Aldersgrensene for kjøp og skjenking av øl, rusbrus og vin er i dag 18 år, mot 20 år for brennevin. Den gjennomsnittlige debutalder for bruk av minst en enhet alkohol var i 2006 14,6 år i Oslo og 14,8 år i landet som helhet. Dette viser med all tydelighet at de nåværende aldersgrenser ikke bidrar nok til å holde alkoholforbruket blant ungdom nede. Alkoholforbruket har tvert i mot steget kraftig blant ungdom under 18 år den siste tiårsperioden. Sterkest har det steget blant jenter, hvor forbruket nesten er blitt fordoblet. Trafikkulykker – offentlig fyll – og grunnlag for senere alkoholavhengighet for et større antall mennesker er prisen å betale. 

Det er hevet over tvil at det er ølet som er ungdommens rusdrikk nr. 1, og bruken av vin og rusbrus sprer seg spesielt blant unge jenter. Det er også påvist at tidlig alkoholdebut legger grunnlag for et høyere alkoholforbruk senere i livet sammenlignet med personer som debuterer senere. Folkehelsemessig vil det være mye å vinne på å heve aldersgrensene – og derved utsette debutalderen med kanskje ett til to år.
 
Det finnes internasjonale erfaringer som peker i retning av at en heving av aldersgrensene kan være en vellykket strategi.
 
I 1970-åra senket mange stater i USA sine aldersgrenser for å kjøpe alkohol fra 21 til 18 år. Basert på erfaringene fra disse endringene vedtok USA en føderal lov i 1984 som innebar at full støtte til utbygging og vedlikehold av veier bare ble gitt til stater med 21 års aldersgrense for kjøp av alkohol. Resultatet var at etter en tid hadde alle statene økt aldersgrensene til 21 år.
 
Det ble gjort mange studier av effektene av disse endringene:
Konklusjoner:
·        Når aldersgrensene ble senket, ble det flere trafikkulykker der alkoholpåvirkede 18 til 21 åringer var involvert.
·        Når aldersgrensene ble hevet, ble det færre trafikkulykker der alkoholpåvirkede 18 til 21 åringer var involvert.
·        I noen, men ikke alle statene, ble det også påvist en generell nedgang i alkoholkonsumet blant 18 til 21 åringer.
 
På denne bakgrunnen ber årsmøtet i Forbundet Mot Rusgift den 1. mars 2008 om at det blir iverksatt forberedelser med sikte på en heving av aldersgrensen for øl, rusbrus og vin fra 18 til 20 år i Norge.