Hva koster medikamentassistert rehabilitering

Publisert 2001-04-17

En oversikt over utgifter til medikamenter - her sammenlignes kostnadene for metadon, Subutex. Bærum kommune har regnet litt videre på dette, og sett på hva en klient vil koste det offentlige, både stat, fylke og kommune.

En utregning over medikamentkostnadene som MARIO, senter for medikamentassistert rehabilitering i Oslo har oversendt Sosial- og Helsedepartementet, opererer med en medikamentkostnad pr. døgn for metadon på kr. 132,- og for Subutex på kr. 177,45.

En metadonklient koster dermed kr. 48 180,- årlig i medikamentkostnader, mens en Subutexklient tilsvarende på årsbasis koster kr, 64 769,-. Medikamentutgiftene for de 963 metadonklientene som var registrert på landsbasis innebærer en totalkostnad til metadon på kr. 46,4 millioner, mens tilsvarende for de 110 Subutexklientene var 7,1 millioner.

Totale medikamentkostnader på årsbasis for disse 1073 klientene som var registrert pr. 31.12.2000 blir dermed på årsbasis kr. 53,5 mill. Dette er kostnader som i sin helhet dekkes av staten.

Bærum kommune har regnet litt videre på dette, og sett på hva en klient vil koste det offentlige, både stat, fylke og kommune.

Kostnader til MAR, kalkulerte årlige utgifter, 1 års oppfølging

Første år tilkommer saksbehandling av søknad, samt avrusingsopphold ca. 1 uke.

 StatFylkeKommuneSamlet
Saksbehandling sosial 10% stilling  30.00030.000
Metadon kr 120/ dose45.000  45.000
Urinkontroller 60-100.000 (2 el.3 pr/uke)20.000100.000
Legekontroller10.000 1.40011.400
Sum 1 person55.00080.00050.000186.400

Merknader

  • Metadon er en billig medisin, men blir kostbar når den må dispenseres i daglige doser på apotek. Subutex er rimeligere enn metadon i vanlig dosering, men blir dyrere for de som trenger høy dose.
  • Utgiftene til urinkontroll vil avta ved vellykket rehabilitering, og etter hvert utgjøre en beskjeden utgift.

Kommentar

Mange har hevdet at medikamentassistert behandling er en billig form for behandling. Det er da viktig å være klar over at medikamentforskrivning i prinsippet er livslang, og at årskostnadene må multipliseres med et ukjent antall år framover

Referanser

  • "Utgifter til legemidler (Metadon og Subutex) i medikamentassistert rehabilitering", brev fra Mario av 19.01.01.
  • "Medikamentelt støttet behandling av opiatavhengige MAR - i regi av Bærum kommune", Sak nr 56/00 i Sektorutvalg for levekår.