Hvor mye vil heroin-behandlingen koste?

Publisert 2011-04-01

I sin Statusrapport 2009 for LAR1, har Senter for rus- og avhengighetsforskning foretatt en sammenligning av kostnadene ved dagens LAR og ved en eventuell framtidig heroinstøttet behandling. Den viser en personalkostnad pr. pasient pr. år i dagens LAR på 34 500 kroner, mens en eventuell personalkostnad i et heroinprosjekt vil bli om lag 180 000 kroner pr. pasient. Det antas at det først og fremst er personalkostnadene som vil bli forskjellige.

Kostnadene ved LAR-behandling ”Kostnadene ved LAR er vanskelig å beregne fordi det er ulik bemanning i ulike områder, ulike praksis i forhold til utlevering og frekvens av kontrollprøver. En grov antydning kan beregnes ved å bruke landsgjennomsnittene slik de er vist i denne rapporten. De årlige utgiftene pr pasient vil bli som følger:

Medikament og utlevering (gjennomsnittstall i LAR Øst)
Metadon 100 mg /dag kr 45 600,-
Eller: Buprenorfin 18 mg/dag kr 36 000,-
Gjennomsnitt medikamentkostnad kr 40 100,-
 
Behandlere  
1 konsulent /50 pasienter kr 16 000,-
1 lege/psykolog 200 pasienter kr 5 000,-
Administrasjon, 1 konsulent/250 pasienter kr 3 200,-
Anslag for personalkostnader kr 24 000,-
 
Kontrolltiltak  
Utleveringgebyr til apotek (gj snitt) 100/gang 4 ukentlig kr 10 500,-
Urinprøver 1/uke a kr 600,- (Refusjon NAV) kr 31 200,-
Samlet kostnad kr 41 700,-

Utgiftene til urinprøver skal etter nye retningslinjer reduseres vesentlig. Årlige utgifter uten andre driftskonstander er altså med dagens nivå av urinprøver kr 105 800,- . Om vi holder urin­prøvene utenfor siden regelverket skal legges om, blir nivået kr 74 600,-.

LAR-sentrene drives uten døgn- eller dagplasser. En del av pasientene blir innlagt den første tiden til undersøkelser og til opptrapping av og innstilling på medikamentet. Det er også enkelte pasienter som har tilbakevendende kriser med behov for innleggelse. I tillegg til er det kostnader knyttet til kommunal oppfølging og til behandling hos fastleger. Mange har alvorlige andre helseproblemer og svært mange er trygdet. Ingen av disse utgiftene er knyttet direkte til LAR-behandlingen og inngår ikke i regnskapet her.”

Kostnadene ved heroinassistert behandling

”Heroinassistert behandling er i dag foreslått som alternativ. Dette baseres på sentre hvor pasientene skal komme 2-3 ggr om dagen 7 dager i uken for å sette injeksjoner med heroin under rådgivning og oppfølging fra helsepersonell som også kan fange opp kriser. Om vi sammenlikner med sprøyterommet, forutsettes 3 fagpersoner tilstede. Kostnadene må beregnes i forhold til åpningstid 12 timer hver dag inklusive helg. Omregnet i turnus vil dette forutsette ca 18 helse/sosialfagutdannet. Det må være minimum 1 leder og 1 administrasjonkonsulent. Det forutsettes lege og om det skal ytes tverrfagligs spesialsiert behandling også en psykolog.

18 konsulenter inklusive sosiale utgifter kr 14 400 000,-
1 leder og 1 administrasjonskonsulent kr 1 600 000,-
1 lege og 1 psykolog kr 2 000 000,-
Samlet personalkostnad kr 18 000 000,-

I tillegg kommer kostnader til medikamenter, injeksjonsutstyr og lignende. Det påløper dessuten utgifter til lokaler med kontorer, oppholdsrom, injeksjonsrom og lignende sammen med tilhørende driftsutgifter . Samlet kostnad vil med dette være anslagsvis 20-25 000 000,- pr. år. Det vil ikke være utleveringsgebyr som betales ved utlevering i apotek, men ellers kan utgiftene antas sammenliknbare. Et senter vil kunne ha rundt 100 pasienter i slik daglig oppfølging i tillegg til å håndtere nye pasienter og løpende spørsmål.

En vanskelig sammenlikning

Sammenlikning er av flere grunner vanskelig. Kostnadene til heroin og sprøyteutstyr er ikke tilgjengelig. Driften av sentrene vil variere med beliggenhet og lokaler og krav til spesialtilpasining. Det enkleste er å sammenlikne personalutgiftene i HAT med personalutgiftene i LAR med tillegg av utleveringskostnader. Urinprøver, kommunale tjenester og helsetjenester for øvrig antas på samme nivå.

Personalkostnadene i et HAT-senter (HAT – Heroinassisted treatment – vår anm.) med 100 pasienter vil ligge på anslagsvis 180 000,- per pasientår. LAR har personalkostnadene med nåværende driftsform kr 24 000,- og har i tillegg av utleveringskostnader kr 10 500, til sammen kr 34 500,-

Det forutsettes at medikamentkostnadene er på samme nivå, samme nivå av urinprøver og helsetjenster. Det forutsettes også samme nivå for utgifter til lokaler og drift. Vi står altså overfor en betydelig merkostnad.” 

 

7 SERAF-rapport nr. 1/2010 (revidert utgave) ”Siste år med gamle retningslinjer”.