fmr.no

Intervju

Dobbel påvirkning av hasj og alkohol

Av Tone Øiern

Publisert 2012-03-13

Spørsmålet om hva som er farligst – alkohol eller cannabis – har kanskje mest teoretisk interesse. I praksis drikker fire av fem ungdommer alkohol samtidig som de røyker hasj.

En gjenganger under Marihuanamarsjen i Oslo har vært «Cannabisidyll, ikke hjemmefyll», og i debatten sammenliknes gjerne hasj med alkohol. Men hasj er heller et supplement til alkohol enn et alternativ, viser alkohol- og narkotikaforskningen.

Dobbel påvirkning

I lang tid har forskerne visst at de som bruker mye alkohol også bruker mye hasj. Forskere ved Sirus har belyst i hvilken grad ungdom inntar disse rusgiftene samtidig. I studien Under double influence1 som ble publisert tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence i 2009 analyserte de data fra to store undersøkelser av skoleungdom. Den ene undersøkelsen bygger på svar fra 17.000 norske 14-20-åringer. Åtte prosent hadde brukt cannabis det siste året, og de aller fleste av disse (82 prosent) hadde brukt alkohol og cannabis samtidig minst en gang i løpet av det siste året. Videre analyser viste at i fire av fem tilfeller der cannabis ble brukt, ble det også drukket alkohol. Også i den andre undersøkelsen, som favnet 15-16-åringer i 35 europeiske land, hadde flertallet av cannabisbrukerne brukt stoffet i kombinasjon med alkohol.

Blandingsbruk i trafikken

Også andre undersøkelser viser at alkohol og cannabis brukes oftere enn cannabis alene. Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet finner oftere alkohol sammen med cannabis enn cannabis alene i blodprøver fra bilførere som er mistenkte for kjøring under påvirkning. I fjor gjorde Folkehelseinstituttet i samarbeid med Senter for rusmiddelforskning (Seraf) en undersøkelse av alle rusgifttester som laboratoriet hadde fått inn fram til 2005. 589 av prøvene var positive bare for cannabis-stoff, 894 var positive både for cannabis og alkohol, mens 3480 kun var positive på alkohol.
– Voksne bilførere bruker oftest cannabis i tillegg til alkohol og ikke i stedet for alkohol, sier hovedforfatter av studien, Jørgen Bramness ved Seraf.

Lite kunnskap om virkninger

– Tidligere forskning har vist at samtidig bruk av cannabis og alkohol kan være mye mer risikofylt enn bruk av disse stoffene hver for seg, hevder Ingeborg Rossow ved Sirus.
Studien av rusgiftpåvirkete bilførere i Norge viser at selv en liten mengde cannabis i tillegg til alkoholen, forringer bilførerenes evne til å konsentrere seg og reagere i kjøresituasjoner dramatisk. Risikoen for å bli straffet var dobbelt så høy for dem som var påvirket av begge stoffene som tilsvarende for ett av stoffene.
– Selv i lave doser er kombinasjonen av alkohol og cannabis en betydelig risikofaktor i trafikken, sier Jørgen Bramness. Han opplyser at det ikke er gjort andre sammenliknende studier av sterk rusgiftpåvirkning hos mennesker, men at mindre eksperimentelle studier på alkohol og THC har vist at effekten av disse stoffene sammen er additiv, det vil si at den er lik summen av de separate effektene. – Det gir en sterkere rus når det ene stoffet kommer i tillegg til det andre.

Ingen buffer mot alkohol

– Når vi skal vurdere konsekvenser av cannabisbruk blant ungdom, må det sees i lys av at cannabis oftest inntas samtidig med alkohol, sier Ingeborg Rossow. – Denne kunnskapen er også av betydning for hvordan vi kan forebygge avhengighetsproblemer.

– Tidligere er det brukt argumenter om at en restriktiv alkoholpolitikk vil føre til at ungdom heller ruser seg på cannabis enn på alkohol. Våre funn tyder tvert imot på at tiltak som reduserer tenåringsdrikking også kan bidra til å redusere de unges bruk av cannabis, sier Rossow som legger til at framtidig forskning også bør gi svar på hvorfor cannabis brukes samtidig med alkohol. 

Fakta

Hvis cannabis og alkohol brukes samtidig er det større sannsynlighet for negative bivirkninger, enten fysiske (greening out) eller psykiske (panikk, angst og paranoia). Rusen blir mye vanskelig å forutse. Det skjer lett at en blir mer beruset enn tenkt og skader seg som følge av at man blir uoppmerksom og mister kontrollen.

NCpic, National cannabis prevention and information centre, Australia

1Hilde Pape, Ingeborg Rossow og Elisabet E. Storvoll ”Under double influence”, Drug and Alcohol Dependence 2009, s. 101-169.