Narkoliberalisme i NRK

Av Per Karsten Nordhaug

Publisert 1996-08-21

Tirsdag 20. august 1996 sendte NRK1 det første av 2 TV-programmer som angriper den restriktive norske narkotikapolitikken og tar til orde for en liberal legalforskrivning, ikke bare av metadon, men også av heroin.

Modellen er Sveits, hvor 700 stoffavhengige flere ganger daglig mottar legalt forskrevet heroin. I programmet var legaliseringsideene godt backet opp av professor Nils Christie, som i en 30-årsperiode har vært den mest framtredende legaliseringstilhengeren her i landet.

1. Overdoser

Beklagelig mange dør av overdoser i Norge. Det er alle enige om. Men om de er høyere enn i andre land er usikkert, da registreringsmetodene og -rutinene er helt forskjellige.

Årsaken til at flere dør nå enn tidligere kan ha sammenheng med at de stoffavhengige er blitt eldre og mer nedslitte p.g.a. at de har holdt på lenge, og som det ble berørt i programmet, mange tilbakefall etter forsøk med rusgiftfri behandling eller løslatelser. Men dette kan ikke være et argument for at vi skal slutte å tilby stoffavhengige behandling.

2. Metadon

I programmet ble det henvist til at 50 stoffavhengige deltar i et nasjonalt metadonprosjekt, men at dette var alt for få. Allerede morgenen etter var sosialministeren ute og forsikret at programmet ville bli utvidet til å gjelde opp til 300 stoffavhengige. Dette tyder jo ikke på de moralistiske holdningene som Nils Christie påsto preger norsk narkotikapolitikk.

Fra utlandet har det vist seg at mange deltakere i metadonprosjekter fortsetter med sin kriminelle livsstil, at tilleggsbruk av andre narkotika forekommer i stor utstrekning, og at metadon i beste fall er en forutsetning for å bearbeide fungeringsproblemer, psykiske problemer, problemer i forhold til bolig,arbeid, utdanning og sosialt nettverk. Jeg tror vi har gjort rett i å være avventende til storstilt iverksettelse av metadonprogrammer her i landet, og jeg er forbauset over at en utvidelse av prosjektet blir annonsert uten å vente på den evalueringsrapport som skulle danne grunnlaget for en slik beslutning. I alle fall er det vel ingen her i landet som tror at metadon skal erstatte den rusgiftfrie behandlingen. Det blir i beste fall et suplement til den.

3. Heroin

NRK-reportasjen fra Zürich vedr. legalforskrivning av heroin var ikke troverdig. Heller ikke dette prosjektet er ferdigevaluert. Målet for prosjektet er blitt forandret underveis, fra et mål om endelig rusgiftfrihet til et mål om å utprøve nye behandlingsmetoder.

Det er ingen kontrollgrupper, antallet deltakere i prosjektet er blitt endret flere ganger, opplegget for prosjektet er ikke vitenskapelig, og dermed også et brudd på FNs narkotikaoverenskomster, som ikke tillater forskrivning av heroin unntatt for klart vitenskapelige formål. Dataene som angir reduksjon av kriminalitet baserer seg utelukkende på intervjusvar fra prosjektdeltakerne, og er ikke sjekket med politiet. At den generelle kriminaliteten har gått ned i Zürich kan henge sammen med at den åpne narkotikascenen, Letten Station ble stengt.

Dataene som gjelder helsemessige konsekvenser, også bare intervjudata, nevner ikke reelle helseproblemer, men slike fenomener som mindre innsovningsproblemer, bedre injeksjonsteknikker, mindre svette om natta osv. Det er heller ikke foretatt kontroll m.h.t. eventuell tilleggsbruk utenfor de legale distribusjonssentrene. Hvilken virkning prosjektet har på den øvrige befolkningen i Sveits er det heller ikke foretatt noen undersøkelse om.

Hvilken rolle spiller NRK?

Det er greitt å sette samfunnsproblemer under debatt. Men må det gjøres så ensidig?

At en tydelig uforberedt byråkrat slipper til på slutten av programmet for å ivareta et klart politikeransvar retter ikke opp dette. Og så kunnskapsløst? Man får ikke arbeid, bolig, sosialt nettverk og blir en lovlydig samfunnsborger bare man får heroin - eller metadon. Det skal mye mer til. Dette burde også noen i NRK vite - hvis de vil vite det.