SIRUS:

Ny rapport om narkotikasituasjonen i Norge

Publisert 2006-12-20

SIRUS presenterer ny rapport som oppsummerer de viktigste trekkene ved narkotikasituasjonen i Norge. Utbredelsen av illegale narkotika ser ut til å være stabil, men det er færre sprøytebrukere og færre dødsfall.

Bruk av narkotika i befolkningen generelt

Med basis i den siste landsomfattende spørreundersøkelsen fra 2004 framgår at det har vært en jevn, men ikke særlig stor økning i bruken av cannabis i befolkningen 15-64 år.  Når det gjelder andre narkotiske stoffer, er det ikke påvist noen større økning sett under ett. Men tallene er betydelig høyere i aldersgrupper under 35 år, både når det gjelder bruk av cannabis og sentralstimulerende stoffer. Blant 25-34 åringer var det også en markert økning i rapportert bruk av kokain fra 1999 til 2004. Kokainbruken synes her å være på nivå med amfetamin og høyere enn for ecstasy.

SIRUS har siden 2002 foretatt årlige spørreskjema undersøkelser om narkotikasituasjonen rettet mot alle landets kommuner. Selv om situasjonen varierer noe for de ulike stoffene, ser anslaget for antall stoffbrukere i kommunene ut til å ha vært stabilt de siste tre årene.

Rapporten inneholder også tre nye spesialtemaer:
Cocaine and crack – situation and responses av Odd Hordvin, SIRUS
Drugs and driving av Asbjørg S. Christophersen  og Jørg Mørland, Folkehelseinstituttet
Use of drugs among 13- 15 year-olds in Norway , av Anders Bakken, NOVA

Du kan lese et sammendrag av rapporten her.
Hele rapporten kan du lese her.