Nye psykoaktive stoffer – NPS

Publisert 2016-09-28

nps-1

Det finnes flere forskjellige inndelinger av NPS. EMCDDA (Det europeiske narkotikadokumentasjonssenteret) benytter følgende inndeling: Syntetiske cannabinoider, katinoner, fenetylaminer, tryptaminer, piperaziner og «andre stoffer».

Nye psykoaktive stoffer – NPS

Enkelte nye rusgifter omtales blant annet som legal highs, designer drugs, motedop, new psychoactive drugs, Spice, K2, Herbal highs (urterus), Incense, research chemicals, plant food, badesalt, multivitaminer, luftrenser, postordredop, internettstoffer, plantenæring, forskningskjemikalier osv

Nye stoffer omfatter både ny-designede rusgivende stoffer (f.eks mefedron, 4-MA,4-FA, AMT), syntetisk endring av «gamle» stoffer (f.eks PMMA), naturlig plantemateriale (f.eks Salvie, Peyotekaktus, Kratom), og plantemateriale med tilsetning av syntetiske cannabinoider eller andre syntetiske rusframkallende stoffer . Nye stoffer kan også omfatte allerede eksisterende stoffer som etter en lang «pause» på ny tas i bruk som rusgifter (f.eks 2C-B, ketamin mm).

Virkninger på kroppen

Mange av de nye stoffene er laget for å likne tradisjonelle narkotika. Det vil si at stoffene er ment å ha en lignende ruseffekt, men virkningen kan være mye sterkere. Noen stoffer gir en kraftig rus..

  • Flere av disse substansene utløser uvanlig kraftige og til dels uforutsigbare virkninger i kroppen og er ikke testet ut på mennesker. Brukerne selv fungerer derfor som forsøkspersoner.
  • De psykiske skadevirkningene kan være mange, og hva disse stoffene vil gi av langtidsvirkninger vet man ikke. For mange av disse stoffene finnes det lite eller ingen dokumentasjon om hvordan de virker, og skadevirkningene er lite kjent
  • Mange av rusgiftene kan gi alvorlige og potensielt livstruende forgiftninger som krever rask legehjelp.
  • Det rapporteres jevnlig om alvorlige forgiftninger og dødsfall i sammenheng med bruk av noen av disse stoffene.

Mange av stoffene er svært potente (kraftige) rusmidler og brukerdosene er svært små. Dette gjør at det foreligger betydelig overdoserisiko, selv ved inntak av en «antatt brukerdose».Noen stoffer gir dessuten en forsinket ruseffekt,, noe som kan føre til gjentatte inntak med påfølgende økt risiko for forgiftning. For noen av stoffene oppgis rusdosene å være ekstremt små. For flere stoffer er det små forskjeller mellom rusgivende dose og forgiftningsdose.

Gruppering av nye psykoaktive stoffer

Det finnes flere forskjellige inndelinger av NPS. EMCDDA (Det europeiske narkotikadokumentasjonssenteret) benytter følgende inndeling: Syntetiske cannabinoider, katinoner, fenetylaminer, tryptaminer, piperaziner og «andre stoffer».

Felles for katinoner, fenetylaminer, piperaziner og tryptaminer er at de i større eller mindre grad virker stimulerende på hjernen (øker våkenhet og utholdenhet, hever stemningsleiet og selvfølelsen og nedsetter den kritiske sansen). Noen av disse stoffgruppene er i tillegg hallusinogene (gir bevissthetsforstyrrelser som sansebedrag, illusjoner, hallusinasjoner).

Syntetiske cannabinoider

Disse stoffene virker på cannabisreseptorene og har dempende og hallusinogene psykoaktive egenskaper.

Katinoner

Katinoner er kjemisk beslektet med khat-planten og er i hovedsak sentralstimulerende. Katinonene selges gjerne under navn som ”badesalt”, ”plant food”, ”plant feeder” o.l.  De mest brukte katinonene er mefedron, metylon og MDPV.

Fenetylaminer

Dette er kjente stoffer som hører til under gruppen fenetylaminer er PMMA/PMA, MDMA, 4-MA, 2C-B, Bromo Dragonfly etc. Stoffene er kjemisk beslektet med amfetamin og er hovedsakelig sentralstimulerende, men kan i tillegg være hallusinogene.

Piperazinene

Dette er en gruppe stoffer som kan være både stimulerende og hallusinogene. Eksempler på slike stoffer er BZP, mCPP, TFMPP, DBZP.

Tryptaminene

Disse er serotoninlignende stoffer og har i all hovedsak hallusinogene effekter.

Andre stoffer

I gruppen «andre stoffer» finner man de stoffene som ikke kan kategoriseres i de nevnte gruppene. Dette kan være naturlig forekommende psykoaktive stoffer (f.eks plantemateriale), men også bl.a syntetiske opioider og benzodiazepiner (begge virker dempende på hjernen).Denne gruppen kan også bestå av stoffer som etter en lang «pause» på ny er tatt i bruk som rusgifter. Eksempler på slike stoffer er 5-IT, ketamin, AH 7921, desomorfin (Krokodil), fentanyl og mitragynin.

 14 februar 2013 ble en ny narkotikaforskrift fastsatt i Norge. Den nye forskriften innebærer at mange nyutviklede narkotiske stoffer, som eksempelvis syntetiske cannabinoider, er å regne som narkotika. I narkotikalisten som er vedtatt som en del av forskriften er det listeført 10 stoffgrupper. Disse gruppene dekker de aller fleste av de nyutviklede psykoaktive stoffene som fagmyndighetene har avdekket siden 2011.

Du kan lese et faktaark om NPS hos Folkehelseinstituttet.