Nytt forslag fra FMR

Tiltak mot overdoser

Publisert 2018-08-30

Overdose

På verdens markeringsdag mot overdoser og narkotikarelaterte dødsfall den 31. august lanserer Forbundet Mot Rusgift et nytt forslag for å bringe overdosedødeligheten nedover, nemlig langtidsvirkende naltrekson. Det antas at dette vil være et godt supplement til dagens LAR-behandling.

Til helseminister Bent Høie
Stortingets helse- og omsorgskomite

Tiltak mot overdoser

31. august er den internasjonale dagen for markering av og oppmerksomhet rundt overdoser og andre narkotikarelaterte dødsfall.

Forbundet Mot Rusgift er i likhet med alle andre innen rusgiftfeltet bekymret for det fortsatt høye antallet mennesker som hvert år dør av narkotikarelaterte årsaker. Vi vil få bemerke at det ikke ser ut til at regjeringens overdosestrategi foreløpig har ført til merkbare resultater. Tvert imot har antallet narkotikarelaterte dødsfall økt litt, og var i 2016 oppe i 282 døde.

Mange dør relativt raskt av overdose etter utskrivning fra medikamentfri behandling, eller etter løslatelse fra fengsel. De to første ukene har det vist seg at folk er svært sårbare. Disse to gruppene alene antas å utgjøre mer enn 20 prosent av overdoseofrene.

I tillegg vet vi at mange som skrives ut av Legemiddelassistert Rehabilitering - LAR, eller som selv skriver seg ut av LAR, kan være svært utsatt for overdosefare.

Vi kan vise til flere studier som har vært gjennomført i både Norge, Russland og USA med langtidsvirkende naltrekson, som er en opioidantagoinst. 

 

Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo har nylig gjennomført en klinisk studie om bruk av langtidsvirkende naltrekson i behandling av opioidavhengige. Studien viste at langtidsvirkende naltrekson kunne være et effektivt og trygt behandlingsalternativ til opioidavhengige. Resultatene fra studien er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrift og har fått stor oppmerksomhet i internasjonale forskningsmiljøer.

Studiene har vist at med naltrekson i kroppen, i form av en depotinjeksjon eller et implantat, vil en person være beskyttet mot overdoser i lang tid. I tillegg har naltrekson ingen sløvende eller dempende virkning. Den bare hindrer at opioider kan virke på opioidreseptorene i hjernen. Naltrekson demper også suget – som ellers er en viktig årsak til både tilbakefall og fortsatt opioidbruk.


Forbundet Mot Rusgift mener følgende kunne være målgrupper for et naltreksonprogram:

  1. Personer som skrives ut fra medikamentfri institusjonsbehandling
  2. Personer med opioidavhengighet som løslates fra fengsel
  3. Personer som etter mange år i LAR ønsker å gå ut av dette programmet.
  4. Personer som ikke ønsker å gå inn i ordinær LAR p.g.a. den dempende effekten som LAR-medikamentene har.
  5. Personer som er skrevet ut av LAR, men som trenger beskyttelse.

På denne bakgrunnen vil FMR henstille til norske myndigheter om å innlede forhandlinger med produsenter om å få nasjonal tilgang til langtidsvirkende naltrekson, slik at det kan inngå i ordinær behandling, som et supplement til LAR.

___________________________________________________________________________

Kontaktpersoner:
Forbundsleder i FMR, Knut T. Reinås, tlf. 97595548
Forsker ved SERAF: Kristin Solli, tlf. 47905895