Opplevde bedret livskvalitet med Subutex

Publisert 2002-04-17

Bedre livskvalitet og mindre rusing var de subjektive opplevelsene hos ei gruppe narkotikabrukere i Oslo som var med i et nylig avsluttet Subutex-prosjekt.

16. februar 1999 la representanter for Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i Stortinget fram forslag om å ta i bruk et nytt preparat, Subutex, som et tilbud til dem som sto i ventelistekø for å få metadon. Bakgrunnen for forslagene var det høye antallet overdosedødsfall i 1998, og at de vedtatte metadonprogrammene etter forslagsstillernes mening ikke hadde kapasitet til å ta inn nye klienter fort nok. Stortinget ba i juni 1999 regjeringen om å sette i gang forsøk med Subutex.

Subutex er et varemerke for det syntetiske morfinerstatningsmiddelet, buprenorfin, et preparat på linje med metadon. Som for metadon, har buprenorfin en forbrenningstid som gjør det unødvendig å innta stoffet mer enn en gang i døgnet, og vanligvis vil det være nok med annenhver dag. Dette stoffet har i mange år vært i bruk i Norge under varemerket Temgesic. Subutex inneholder mer buprenorfin enn Temgesic, og har vært brukt i stort omfang når det gjelder vedlikeholdsbehandling av heroinavhengige i for eksempel Frankrike, der det fyller samme funksjon som det metadon har i en rekke andre land (over 50.000 personer på buprenorfin, mot 5.700 på metadon) (Waal 1999). Buprenorfin har, som metadon, et problemskapende potensiale ved at det gir rusvirkning ved injeksjon, og bør derfor ikke foreskrives på andre vilkår enn som ledd i et kontrollert behandlingsregime. I Frankrike blir det opplyst at 74 prosent av brukerne ved franske sprøytebusser injiserer Subutex. 45 prosent injiserte stoffet daglig, og 33 prosent hadde kjøpt stoffet på det illegale markedet. Det er vist at buprenorfin i høy dosering ser ut til å være likeverdig med metadon både på godt og vondt, bortsett fra at det har liten evne til å framkalle overdoser dersom det blir brukt alene. Men sammen med alkohol eller benzodiazepiner som Valium eller Rohypnol, som de norske heroinbrukerne også er storforbrukere av, vil det være et effektivt overdoseframkallende medikament, noe rapporter fra Frankrike også viser. Det er vist at buprenorfin (Subutex) forskrevet av allmennlege i Frankrike, ikke medfører at stoffbrukerne avslutter injeksjonsbruken, og at de fortsatt utgjør en del av narkotikascenen.

Hva Subutex-forsøkene dreier seg om

Det er vanskelig å ha full oversikt over situasjonen i hele landet, men forsøksvirksomhet er hittil kommet i gang i Oslo, Bergen og Kristiansand. Det er her lagt opp til et forskningsdesign hvor man utforsker buprenorfin som førstepreparat overfor ventelisteklienter i metadonkø, eller sammenlikner metadon og buprenorfin under ellers like vilkår.

I Oslo ble det planlagte forsøksprosjektet med buprenorfin overfor klienter som står i ventelistekø for å få metadon i første omgang utsatt. Årsaken var at forsøket ikke la opp til noen form for psykososial oppfølging ut over selve forskrivningen av buprenorfin. Departementet godkjente imidlertid i november 1999 prosjektet for umiddelbar iverksettelse (SHD 1999). I sitt godkjenningsbrev godtok departementet at Subutex-klientene ikke skulle få samme oppfølging som deltakerne i metadonprogrammet, selv om man forutsette vanlig sosialfaglig oppfølging gjennom bydelene, som for metadonklienter. Det heter i brevet:

"Siden den medisinske og øvrige behandlingsmessige oppfølgingen fra MARIO vil være mindre i dette forsøksprosjektet enn hva tilfellet er for klientene i metadonassistert rehabilitering, må det utpekes en kontaktperson for hver enkelt klient i bydelene med ansvar for å rapporterer til MARIO dersom klienten faller ut av det tilrettelagte opplegget, eller opplegget svikter av andre grunner".

Forsøket har i korthet gått ut på at et utvalg av ventelistepasientene ved MARIO pr. 1. januar 2000 ble delt i to grupper, hvorav den ene fikk Subutex, mens den andre fikk et placebopreparat (uvirksomt narrepreparat). Etter 12 uker ble perioden med placebo avsluttet, og alle fikk tilbud om Subutex fram til de kunne få ordinær plass i Mario. Da vil de kunne velge om de fortsatt vil ha Subutex eller metadon når de går inn i ordinær medikamentassistert rehabilitering. Det ble presisert fra MARIOs side at senteret ikke hadde kapasitet til noe annet enn å dele ut Subutex til ventelisteklientene i forsøksperioden. Det ble derfor anbefalt at klientene selv forsøkte å ta opp og løse problemer i samarbeid med sitt sosialsenter (MARIO 1999).

Forskningsproblemstillingen her har ikke vært om de som får placebo, vil gjenoppta sin bruk av opiater, når de etter meget kort tid oppdaget at det var placebo de fikk. Det visste man. Problemstillingen var om de som får Subutex også får tilbakefall i samme grad, fordi de ikke får den nødvendige oppfølging. Dersom det er tilfellet, kan man konkludere med at Subutex ikke har noen effekt i denne ventelistesituasjonen. Uavhengig av utfall, ville alle deltakerne etter 12-ukersperioden få Subutex fram til de ordinært kunne inntas i MARIO. Hele forsøket vil pågå i 16 måneder. Den første forsøksperioden var på 3 måneder. En evalueringsrapport er nå rett rundt hjørnet.

Vi ba avdelingsoverlege Aud Krook fortelle litt om hvordan prosjektet ble gjennomført.

- Alle de 420 som sto på venteliste for metadon-assistert rehabilitering i Oslo 1. januar 2000 ble kontaktet med en forespørsel om de ønsket å være med i et prosjekt som skulle teste ut om Subutex uten psykososial oppfølging fra MARIO, kunne bidra til å gjøre ventetida lettere. Nå er prosjektets første del gjennomført og det er like før evalueringen sendes inn for publisering. Den første delen varte i 12 uker og var dobbelt blind placebokontrollert. Det innebærer at verken de ansatte eller pasienten vet hvem som får hva. 106 personer svarte at de ønsket å delta, 55 fikk Subutex og 51 fikk placebo, forteller Krook.Hver dag fra mandag til lørdag til fastsatt tid måtte deltakene møte opp i Subutex-prosjektets lokaler i Brenneriveien i Oslo for å innta sin daglige dose. På lørdag fikk de dobbel dose. Av de 55 personene i Subutex-gruppa, var det 16 som fullførte. I placebo-gruppa var det bare en som var med hele perioden på 12 uker. Alle 106 som startet i prosjektet, ble tilbudt å komme tilbake etter 12 uker for oppfølging og etter det få Subutex i resten av ventetida, et tilbud 99 av dem tok i mot. Det var synspunktene til disse pasientene som ble tatt med i evalueringen av prosjektet.

- Hva var grunnen til at så mange droppet ut?

- For dem som droppet ut, var det for liten hjelp å bare få pillene hver dag. De fortsatte å ruse seg. De som uteble 4 dager etter hverandre, ble utskrevet fra denne delen av prosjektet. Mange droppet ut tidlig i prosessen. I snitt var medlemmene i Subutex-gruppa med i ca sju uker, mens de som fikk placebo i snitt var med i ca to av de 12 ukene.

- Hadde dere mindre strenge kriterier enn i vanlige MAR-opplegg?

- Nei, dette var personer som sto på venteliste, og de skulle oppfylle MAR kriteriene for å få delta. De måtte den gang være over 25 år og ha 10 års heroinbruk bak seg, og de måtte ikke være gravide. De som ble med i prosjektet var relativt gamle brukere - i gjennomsnitt var de 38 år gamle og hadde gått på heroin i 20 år.

- Og resultatene?

- Grovt sett kan vi si at de som fikk Subutex, opplevde at de ruset seg mindre, både når det gjaldt heroin og andre stoffer. Også de som hadde droppet ut, oppga at de hadde gjort det, men ikke uventet var effekten forsterket blant de som fullførte hele 12-ukersperioden. Deltakerne oppga dessuten bedre livskvalitet i perioden med Subutex.

Etter hvert kommer deltakerne over på metadon. - Vet vi noe om de foretrekker metadon eller Subutex?

- De fleste velger å gå over på metadon. Det kan ha å gjøre med at vi har relativt gamle brukere med lang karriere. Metadon blir også foretrukket av de fleste pasientene i Subutex-prosjektet i Kristiansand, forteller Aud L Krook som leder Subutex-prosjektet i Oslo.

Referanser

  • Waal, H: "Overdosedødsfall - mulig reduksjon ved lavterskel buprenorfin", notat avgitt etter en studietur til Frankrike i februar 1999. Opplysninger fra den franske sosiologen, France Lert
  • Sosial- og helsedepartementet: "Forsøk med bruk av buprenorfin (Subutex) i legemiddelassistert rehabilitering av narkomane ved senter for metadonassistert rehabilitering i Oslo" - brev til Oslo kommune av 8. november 1999.
  • 3. MARIO: "Subutex-prosjektet ved Mario" - informasjon til ventelistepasienter høsten 1999.