Narkotikapolitikk

Rusreformutvalget

I mars i år nedsatte regjeringen et utvalg, «Rusreformutvalget» som skal utrede framtidig norsk narkotikapolitikk, basert på Stortingets ønske om at «samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra justis-
sektoren til helsesektoren».

– Rusavhengige skal møtes med helsehjelp og respekt – ikke med straff og fordømmelse. Nå starter vi arbeidet med å endre norsk ruspolitikk og holdningene til mennesker som strever med rusavhengighet, sier helseminister Bent Høie i departementets pressemelding om saken.

I mandatet heter det at:

«Utvalget står fritt til å se til andre lands erfaringer, men skal særskilt vurdere erfaringer fra Portugal og om deres modell, eller deler av denne modellen, er egnet i en norsk sammenheng».

– Bruk og besittelse av narkotika skal fortsatt være ulovlig. Det er viktig at vi gir tydelig beskjed om at dette er ulovlig, spesielt overfor unge mennesker som vurderer å teste illegale rusmidler, sier Høie.

Les intervuet med Helge Waal i ”Mot Rusgift” om narkotikapolitikken i Portugal her.
 

NARKOTIKASITUASJONEN I PORTUGAL ?– OG DEN NORSKE NARKOTIKAPOLITIKKEN

Utvalget blir ledet av førstestatsadvokat Runar Torgersen. Han har tidligere ledet straffeprosesslovutvalget 2014-2016. Utvalget har også medlemmer med brukererfaring, juridisk kompetanse, erfaring fra kommunalt rusarbeid og spesialisthelsetjenesten, og representanter fra politi og forskning.
Utvalget er nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og skal avgi sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember 2019.

UTVALGSLEDER:

 • Runar Torgersen.
  Førstestatsadvokat, ledet straffeprosesslovutvalget
  2014-2016. Oslo.

MEDLEMMER:

 • Henriette Sinding Aasen.
  Dr. juris, professor ved det juridiske fakultet Universitetet i Bergen. Bergen.

 • Moses Deyegbe Kuvoame.
  Førsteamanuensis Høgskolen i Sørøst-Norge, fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for helse-sosial- og velferdsfag. Porsgrunn.

 • Mona Michalsen.
  Ruskonsulent i Søgne kommune. Søgne.

 • Anne Helene Fraas Tveit.
  Seksjonsleder ruspoliklinikken, Lovisenberg Diakonale sykehus. Oslo.

 • Trine Funder Amundal.
  Lege, spesialist i rusmedisin ved St. Olavs Hospital HF. Trondheim.

 • Sverre Martin Nesvåg.
  Forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Stavanger Universitetssjukehus HF. Sandnes.

 • Kenneth Arctander Johansen.
  Informasjonsansvarlig, i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Brukererfaring. Oslo

 • Wibecke Årst.
  Styreleder i MARBORG. Brukererfaring. Tromsø.

 • Rune Solberg Swahn.
  Politidirektoratet. Leder arbeidet med forebyggingsløftet i Politidirektoratet. Ås.